1. بررسي اثر دما بر روي روند گلدهي و ميوه دهي پسته
  2. استفاده از مواد شيميايي به منظور غلبه بر كمبود نياز سرمايي درختان پسته
  3. مدل تعيين واحدهاي سرماي دريافت شده در شهرستانهاي كرمان و رفسنجان
  4. ارزيابي .شناسايي و جمع آوري ژنوتيپ هاي برتر پسته باغات سنتي قزوين (فاز اول بر اساس صفات موفولوژي )
  5. بررسي فاكتورهاي رشد رويشي و عملكرد محصول در تراكم هاي مختلف كاشت درختان پسته احمد آقايي
  6. القاء مقاومت به سرما در پسته با استفاده از مواد شيميايي ضد سرما زدگي در استان قزوين
  7. بررسي فاكتور دما در رشد و نمو پسته
  8. تعيين نياز سرمايي سه رقم تجاري پسته (اكبري ‘ اوحدي و كله قوچي )
  9. تعيين حدآستانه نمو پاييني و پيش بيني زمان برداشت محصول با توجه به درجه
  10. مطالعه زمان مناسب و روشهاي مختلف پيوند شاخه و جوانه نهال پسته و بررسي سازگاري آنها در شرايط مزرعه

 

11.بررسي امكان استفاده از ماشين هاي مولد مه براي جلوگيري از خسارت سرماي بهاره باغات پسته

12.بررسي و مقايسه فني و اقتصادي دو نوع بسته بندي پلاستيكي در دو شرايط بسته بندي (معمولي و تحت خلاء)و دو شرايط نگهداري (معمولي و رطوبت بالا)

13.استفاده از مواد شيميايي به منظور غلبه بر كمبود نياز سرمايي درختان پسته

14.بررسي ميزان كارايي چهار نوع فيلم پلاستيكي (LDPE/PA/LDPE,PA/PP,PVC,PET) جهت بسته بندي پسته خام

15.بررسي اثر سه نوع امولسيفاير (لسيتين›منودي گليسيريدوگليسرول منو استثارات )بر روي كيفيت حلوا پسته

16.مدل تعيين واحدهاي سرماي دريافت شده در شهرستانهاي كرمان و رفسنجان

17.بررسي اثر دونوع انتي اكسيدان (BHT,BHA )بر روي كيفيت حلوا پسته

18.شناسايي و ثبت ارقام تجاري پسته با استفاده از خصوصيات مورفولولژي

19.بررسي اثرات كاربرد مالچ زير سطحي بر رشد عملكرد درختان پسته

20.بررسي اثر آب چوبك و گليسيرين تجاري بر كيفيت حلواي پسته

21.تکنیک تولید نهال گلدانی و پیوندی پسته در زمان رکود گیاه “

22.” ترکیب شیمیایی برطرف کننده نیاز سرمایی درخت پسته “

23.” اقتصاد استفاده از دستگاههای آب شیرین‌کن در مناطق پسته کاری “

24.” مطالعه سرمازدگی گلهای ارقام عمده تجارتی پسته منطقه قزوین و تعیین سطح مقاومت “

“25. سند راهبردی تحقیقات پسته ایران “

26.” مطالعه اثر پرليت، اسيد هيوميک و دور آبياری بر پارامترهای رشدی نهال‌های پسته “

“27. دستاوردها و برنامه‌های تحقیقات ژنتیک و به‌نژادی « پسته » “

“28. طراحی نرم‌افزار اتوماسیون یک‌پارچه کارگزاری و پرداخت خسارت بیمه محصول پسته “

29.آشنایی با عوامل تحت پوشش بیمه و عوامل مدیریتی در ارزیابی خارت محصول پسته 

30.مقایسه شاخص‌های رویشی پایه‌های پستهUCB1 و بادامی در شرایط تنش شوری

31.تاثیر کاربرد پتاسیم هیومات و زمان مصرف آن بر پارامترهای رویشی و زایشی درختان پسته رقم کله قوچی

32.بررسی خصوصیات کمی و کیفی میوه 6 رقم تجاری پسته با پایه های رویشی (کشت بافت)

 

33.طراحي نرم افزار اتوماسيون يكپارچه كار گاري و پرداخت خسارت بيمه محصول پسته

34.بررسي اقتصادي و اجتماعي امكان استفاده از دستگاههاي آب شيرين كن در باغات پسته شهرستان رفسنجان 

35.بررسي اثرات كود كلات آهن خضرا، روي درختان پسته به صورت مصرف خاكي و محلول پاشي

36.بررسي اثرات كاربرد كود سوسپانسيون جنوبگان به روش كود – آبياري بر صفات فيزيولوژيك ، عملكرد و كيفيت ميوه پسته

37.تعيين بهترين روش نمونه برداري از پسته هاي زود خندان در باغ و ارزيابي علمي اثرات جمع اوري آنها در زمان هاي مختلف قبل از برداشت بر رو31ي ميزان آلودگي به آفلاتوكسين

38.بررسي استفاده از سيستم چاهك معكوس انتخابي در محافظت باغهاي پسته از خسارت سرماي بهار

39.اولويت بندي روش هاي آبياري و ارائه اقتصادي ترين روش در راستاي استفاده 33.بهينه از منابع آب كشاورزي در باغات پسته استان كرمان