زمان هرس درختان پسته

هرس سرشاخه ها

هرس شاخه بری و جوان سازی

هرس در شرایط خاص