مطالعه اثر پرلیت و اسيد هيوميک بر پارامترهای رشدی در نهال های پسته تحت شرايط تنش خشكي

هدف از اين پژوهش، مطالعه اثرات استفاده از پرليت و اسيد هيوميک بر دور آبياري و پارامترهاي رشدي نهال هاي پسته ميباشد. اين تحقيق به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامال تصادفي بر روي رقم بادامي زرندي در شرايط گلخانه اجرا شد. تيمارهاي مورد بررسي شامل دور آبياري )7 ،20 و 30 روز(، اسيد هيوميک )0، 30 و 60 گرم به ازاي هر گلدان چهار کيلوگرم خاک( و دو سطح پرليت )0 و 40 گرم به ازاي هقر گلدان چهار کيلوگرم خاک( در سه تكرار بود. فاكتورهاي مورد بررسي شامل: ارتفاع گياه، طول ريشه، سطح برگ، وزن تر و خشک ريشه و انقدام هوايي و جذب عناصر غذايي در ريشه و برگ بود. در نهايت تجزيه آماري داده هاي طرح با استفاده از نرم افزار SPSS و مقايسه ميانگين داده ها با روش آزمون دانكن در سطح 5 درصد انجام ميشود. نتايج نشان داد كه اثر متقابل اسيد هيوميک و پرليت بر صفات مورد مطالعه از جمله رشقد طولي و قطري شاخه و تعداد برگ معنيدار بود. افزايش دور آبياري اثر منفي بر صفات مورد مطالعه داشت. به طور كلي نتايج نشان داد كه استفاده از اسيد هيوميک و پرليت ميتواند اثرات منفي ناشي از تنش خشكي در پسته در دور آبياري 30 روز تعديل کند و از نظر صفات مورد مطالعه، مقاومت بيشتري به تنش نشان دهد.

دانلودمقاله:مطالعه اثر پرليت و اسيد هيوميک بر پارامترهاي رشدي در نهال_هاي پسته تحت تنش خشکي

بررسی تاثیر انواع آنتی اکسیدانها بر ریزپیوندی پسته

این آزمایش به منظور بررسی اثرات کاربرد آنتی اکسیدان های اسید سیتریک )1000 میلی گرم بر لیتر(، اسید آسکوربیک )400 میلی گرم بر لیتر( و پلیونیلپیرولیدین )3000میلی گرم بر لیتر( بر ریزپیوندی پسته صورت گرفت. پیوندک ها از سرشاخه های سال جاری رقم ” احمد آقایی” گرفته شده و روی پایه های یک ماهه بذری رقم ” بادامی ریز زرند” در شرایط کنترل شده اتاقک رشد ریزپیوندی شدند. نتایج نشان داد که اسید آسکوربیک با )%80 )گیرایی بهترین تیمار بود و پس از آن اسید سیتریک و پلیونیلپیرولیدین در یک سطح قرار داشتند در حالی که کمترین گیرایی پیوند )%20 )مربوط به تیمار شاهد بود.

دانلودمقاله:بررسی تاثیر آنتی اکسیدانها

نقش تغذیه آهن بر برخی فاکتورهای رشدی پسته

پسته به عنوان یک محصول استراتژیک، جایگاه خاصی را در بین محصولات کشاورزی دارا است. در سال های اخیر رشد تولید پسته در ایران همگام با رشد جهانی نبوده است و یکی از دلایل مهم تغذیه نامناسب باغات پسته خصوصا عناصر کم مصرف است. آهن به عنوان یکی از ریزمغذی ها است که در فرایند فتوسنتز، تنفس، ساخت پروتئین و همچنین درساخت کلروفیل نقش اساسی دارد. با توجه به اهکی بودن خاک مناطق کشت پسته و بالا بودن میزان هدایت الکتریکی، pH وغلظت بی کربنات، جذب اهن از خاک به وسیله درختان پسته به دشواری صورت می گیرد. بدین منظور هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر منابع مختلف کود آهن و اسید هیومیک بر رشد پسته است. این مطالعه به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار روی درختان پسته رقم اکبری انجام شد. تیمارها شامل اسید هیومیک + سولفات آهن، اسید هیومیک + هماتیت، اسید هیومیک، سولفات آهن، هماتیت و شاهد بود. نتایج نشان داد که استفاده از هماتیت بیشترین تاثیر را بر سطح برگ داشت و بالاترین ارتفاع در تیمار سولفات آهن بدست آمد.

دانلودمقاله:نقش تغذيه آهن بر برخي فاکتورهاي رشدي پسته

بررسی اثرات شوري ناشی از NACL بر برخی از شاخص های فیزیولوژي در گیاه پسته رقم اکبری و کله قوچی

یکی از مهم ترین تنش هاي محیطی شوري است که میتواند رشد گیاه را تحت تاًثیر قرار دهد بیشترین تاًثیر شوري بر رشد گیاه از طریق کاهش میزان کلروفیل و فتوسنتز است پسته خوراکی با نام علمی pistacia vera از خانواده Anacardiacea و راسته spindales است طبق گزارش هیاي بانک اطلاعات ملکولی پسته ایران در سال 1387 ، اولین محصول صادرات غیرنفتی ایران پسته است دراین تحقیق براي بررسی اثر تنش شوري ناشی از NaCl بر ویژگی هاي آنزیمی، تشریحی، ریخت شناسی پسته رقم اکبري و کله قوچی ، نمونه برداري از اندام هوایی، از دو مزرعه گلشن، روستایی از توابع بخش مرکزي شهرستان انار در استان کرمان انجام شده است این دو باغ در کنار هم و با شرایط  آب و هوایی یکسان اند اما یک باغ با آب شور (7/14=EC )و دیگري با آب نسبتاً شیرین (3/5=EC )آبیاري میشود به طورکلی، شوري بر رشد هر دو رقم با تاًثیرات منفی بیشتر بر روي رقم کله قوچی اثر می گذارد.علت فیزیولوژیکی این کاهش می تواند تا حدودي به کاهش بیشتر رنگدانه فتوسنتزي در رقم کله قوچی مربوط باشد .درهر دو رقم، شوري افزایش پرولین،ظرفیت آنتی اکسیدانی، کاروتنوئید و محتواي قند محلول را باعث می شود .این نتایج نشان دهنده تحکل بیشتر رقم اکبری به تنش شوری نسبت به رقم کله قوچی است که توسط عملکرد و رشد بهتر نشان داه شده است.

دانلودمقاله:بررسی اثرات شوری

بررسی تکوین گامتوفیت ماده و اثرات شوری ناشی از Nacl بر تکوین اجزای گل در گیاه پسته (Pistacia vera L.) رقم اکبری و کله قوچی

یکی از مهمترین تنش هاي محیطی شوري است که میتواند رشد گیاه را تحت تأثیر قرار دهد. پسته خوراکی بانام علمی pistacia vera از خانواده Anacardiacea و راسته spindales است. اولین محصول صادرات غیرنفتی ایران پسته است در این تحقیق براي بررسی اثر تنش شوري ناشی از NaCl بر ویژگی هاي ، تشریحی، ریخت شناسی و تکوینی پسته رقم اکبري و کله قوچی نمونه برداري ازگلها، از دو مزرعه گلشن، روستایی از توابع بخش مرکزي شهرستان انار در استان کرمان انجام شده است. این دو باغ در كنار هم و با شرایط آب و هوایی یکساناند اما یك باغ با آبشور )7/14=EC )و دیگري با آب نسبتاً شیرین )3/5=EC )آبیاري میشود.نمونه- برداري ازگل ها در مراحل مختلف تکوین از غنچه هاي جوان کوچک متوسط و بزرگ انجام گرفت. براي بررسی ویژگی هاي تشریحی و تکوینی از روش برش هاي میکروتومی استفاده شد و نتایج به دست آمده نشان داد که اندام زایشی در هر دو رقم پسته کله قوچی و اکبري تحت تنش شوري نسبت به شاهد و در مقایسه باهم تکوین یکسان دارند.

دانلود مقاله:بررسی تکوین گامتوفیت

تاثیر گرد و غبار بر رشد و نمو میوه پسته رقم اوحدی

آلودگی هوا یک مشکل عمده شهری و صنعتی سازی مدرن است و منجر به اثرات نامطلوب بر روی انسان، حیوانات و گیاهان می شود. گرد و غبار عمدتا شامل ذرات ریز آلودگی هوا در مناطق خشک میباشد. تجمع ذرات گرد و غبار و تشکیل یک الیه سیمان سخت بر روی برگ های گیاه می تواند میزان فتوسنتز را کاهش دهد. سلولهای برگ و ساختار سلول به علت انباشت بیش از حد گرد و غبار آسیب می بینند. به منظوربررسی اثرات گرد و غبار روی رشد و نمو پسته آزمایشی درقالب طرح کامال تصادفی روی رقم اوحدی در باغ تجاری رفسنجان انجام گردید. تیمارها شامل ) شاهد، خاک مزرعه، کائولین و سیمان( بودند. صفات مورد ارزیابی شامل ) تعداد میوه تشکیل شده اولیه، تعداد میوه 3 ماه بعد از گل کامل، تعداد میوه نهایی در هنگام برداشت، وزن تر و خشک صد عدد میوه، وزن خشک مغز صد میوه، تعداد میوههای پوک و تعداد میوههای خندان( بودند. نتایج نشان داد گرد و غبار حاصل از خاک، کائولین و سیمان باعث کاهش معنی داری در وزن تر و خشک میوه، وزن خشک مغز و تعداد میوه خندان نسبت به شاهد میشود. همچنین خاک مزرعه باعث افزایش معنی داری در تعداد میوه پوک داشت.

دانلودمقاله:تاثیر گردوغبار

معرفي دستگاه جمع كننده حشرات در باغها به روش تونل باد و جداسازي جرمي

پسيل معمولي پسته (Psyllidae: Homoptera (pistaciae Agonoscena آفت كليدي درختان پسته محسوب مي گردد كه هر ساله خسارت زيادي را به باغات پسته كشور وارد مي كند و سبب کاهش کمي و کيفي محصول پسته ميشود. از روشهاي مختلف مبارزه با اين آفت بهه طهور کلي ميتوان به روشهاي شيميايي و فيزيکي نام برد. اگرچه مبارزه شيميايي با اين آفت مرسوم ترين روش براي کنترل اين حشهره اسهت امها ايهن روش عالوه بر تحميل هزينههاي زياد به کشاورزان باعث خسارات جبران ناپذيري به انسان و طبعيت ميشود. دراين پژوهش دستگاه جمهع آوري حشرات با استفاده از تونل باد متحرک مورد بررسي قرار گرفت، به طوري که اين دستگاه در رديف درختان عمود بر مسير جريان باد قرار گرفته و با حرکت تونل باد در امتداد رديفها و مکش جريان از سمت ديگر با روش جداسازي جرمي، حشرات را جمع آوري ميکنهد. عهال وه بهر کنتهرل آفت ميتوان از حشره هاي جمع شده به عنوان منشاء پروتئين براي مصارف خوراک دام و طيور استفاده کرد.

دانلود مقاله:دستگاه جمع آوری