کودهای اصلاح کننده خاک

هادر2(بیس هیومیک)

قیمت عادی 200,000 تومان incl.VAT

کودهای اصلاح کننده خاک

کلسیم شیمیایی هادر

قیمت عادی 650,000 تومان incl.VAT

کودهای اصلاح کننده خاک

هادر 6(پتاسیم هیومات)

قیمت عادی 1,045,000 تومان incl.VAT

کودهای اصلاح کننده خاک

هادر7 (شوری ران)

قیمت عادی 1,090,000 تومان incl.VAT