کودهای اصلاح کننده خاک

کلسیم شیمیایی هادر

قیمت عادی 450,000 تومان incl.VAT

کودهای اصلاح کننده خاک

هادر 6(پتاسیم هیومات)

قیمت عادی 1,045,000 تومان incl.VAT

کودهای اصلاح کننده خاک

هادر7 (شوری ران)

قیمت عادی 1,090,000 تومان incl.VAT