کودهای اصلاح کننده خاک

هادر 6(پتاسیم هیومات)

قیمت عادی 1,045,000 تومان incl.VAT

کودهای اصلاح کننده خاک

هادر7 (شوری ران)

قیمت عادی 1,090,000 تومان incl.VAT