کودهای میکرو

هادر 3(سون)

قیمت عادی 970,000 تومان incl.VAT

کودهای میکرو

هادر9 (گلبار)

قیمت عادی 3,900,000 تومان incl.VAT

کودهای میکرو

هادر 12(سبزینه)

قیمت عادی 1,050,000 تومان incl.VAT
ناموجود

کودهای ماکرو

هادر 14(کلات کلسیم)

قیمت عادی 220,000 تومان incl.VAT