کپسول آبیاری زیرسطحی تحت فشار هادر (ارتفاع کوتاه)

قیمت عادی 3,800 تومان incl.VAT