کپسول آبیاری زیرسطحی تحت فشار هادر(ارتفاع بلند)

قیمت عادی 4,800 تومان incl.VAT