دفع آفات

دیمتوات

قیمت عادی 400,000 تومان incl.VAT

کودهای ماکرو

هادر 13-1

قیمت عادی 799,000 تومان incl.VAT

کودهای ماکرو

هادر2-13

قیمت عادی 810,000 تومان incl.VAT

کودهای میکرو

هادر 3(سون)

قیمت عادی 970,000 تومان incl.VAT

کودهای میکرو

هادر9 (گلبار)

قیمت عادی 3,900,000 تومان incl.VAT

کودهای میکرو

هادر 12(سبزینه)

قیمت عادی 1,050,000 تومان incl.VAT

کودهای اصلاح کننده خاک

هادر2(بیس هیومیک)

قیمت عادی 200,000 تومان incl.VAT

کودهای اصلاح کننده خاک

کلسیم شیمیایی هادر

قیمت عادی 650,000 تومان incl.VAT
قیمت عادی 3,600,000 تومان incl.VAT

کودهای ماکرو

هیدروپونیک هادر

قیمت عادی 240,000 تومان incl.VAT
قیمت عادی 4,500 تومان incl.VAT
قیمت عادی 3,800 تومان incl.VAT
قیمت عادی 4,800 تومان incl.VAT

آبیاری زیر زمینی بدون فشار

کپسول آبیاری زیر سطحی بدون فشار هادر

قیمت عادی 3,200 تومان incl.VAT